Les biblioteques als programes electorals dels partits polítics

El 25 de febrer d'enguany, a la llista BibCat s'ha enviat un correu amb un recull d'enllaços sobre la presència de les biblioteques i els arxius als programes electorals de diferents partits polítics, de cara a les eleccions generals del proper 9 de març.

En aquest article, a més de recollir els enllaços i fer-los públics per als no subscriptors a la llista, també citarem els apartats en què apareguin termes com biblioteca, biblioteques, arxiu, arxius, archivo,... Ens basarem només en els enllaços als partits que apareixen en aquest missatge. Jutgeu vosaltres mateixos. Comencem:

Unitat per les Illes

El seu programa electoral es pot trobar en aquest PDF (514KB). A la pàgina 8 s'hi pot llegir:
La cultura, factor de cohesió social. Cal assegurar la difusió de la diversitat cultural de l’estat, amb escrupulós respecte a les competències exclusives de les comunitats, i garantint el correcte finançament dels instituts de promoció exterior de cadascuna de les cultures de l’estat. Cal potenciar al màxim les iniciatives dels agents culturals (exempció total d’IVA als llibres, gratuïtat accés museus estatals, etc.). Són necessàries inversions estatals específiques per contrarestar les deficiències de les infraestructures culturals i transferència de la titularitat d’altres (museus, arxius, biblioteques, teatres...) i minimitzar els efectes de la insularitat en la recepció i projecció d’actes i fets culturals.

Bloc Nacionalista Valencià

La coalició Bloc-Iniciativa-Verds. El seu programa es pot trobar en aquest PDF (152KB). He fet cerques al seu programa pels termes abans esmentats, però no hi ha hagut resultats positiu.

Esquerra Republicana de Catalunya

El partit republicà ha elaborat una web específica amb un seguit de materials sobre les Eleccions Generals 2008. En aquest web s'hi pot descarregar el programa en PDF (912KB). A la pàgina 76, s'hi llegeix:
Treballar per activar els traspassos dels equipaments culturals de titularitat estatal. Com ara el del Museu de Tarragona, Arxius Provincials i Biblioteques provincials a la Generalitat.

Convergència i Unió

El programa electoral de CiU es pot trobar en dues webs diferents. En l'apartat de Diversitat Cultural i Lingüística, s'hi pot llegir:
Instarem l’Estat perquè acompleixi els seus compromisos respecte la construcció de l’Arxiu Històric Provincial de Barcelona i de les Biblioteques Públiques de Barcelona i de Tarragona, i l’ampliació de la Biblioteca de Girona. Amb la finalitat de determinar i de garantir en el futur les aportacions estatals, promourem la constitució d’un Consell cultural d’inversions en el patrimoni cultural a Catalunya, integrat per representants de l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya. Totes les inversions estatals en béns i equipaments culturals a Catalunya es realitzaran previ acord amb la Generalitat, tal i com marca l’Estatut.

Proposarem reformes en l’Impost de Societats i en l’Impost sobre el Valor Afegit per tal de fomentar la producció, la comercialització, la difusió i l’accés al llibre en qualsevol suport, com per exemple, permetent la dació de llibres al sistema públic bibliotecari en pagament de l’Impost o incrementant la deducció per la inversió en edició de llibres.

Defensarem l’atribució a la Generalitat de la titularitat de les biblioteques i arxius provincials, dels nous fons, així com la regulació del dipòsit legal.

Accelerarem la identificació dels fons de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, tot reconeixent la titularitat i transferint la gestió a la Generalitat dels fons propis de Catalunya. Amb independència d’aquestes tasques, transferirem immediatament a l’Arxiu Nacional de Catalunya la documentació de la Generalitat històrica (1359-1714). Així mateix, instarem el ministeri de Cultura a la creació de l’Arxiu Històric Provincial de Barcelona.

Mentre que en l'apartat d'Educació i Societat del Coneixement, hi ha:
Promoure la seguretat a Internet des de la totalitat de les seves aplicacions: ensenyament, lleure, família, salut, consum, societat de la informació, assumptes socials, biblioteques...

Crear un arxiu de documentació electrònica de l’Administració General de l’Estat per a l’accés i utilització de la informació del sector públic.

Iniciativa per Catalunya - Verds

El programa del partit es pot trobar en aquest document en PDF (256KB). Destacar que utilitza un blog a Blogger... No obstant, en cap punt del programa apereixen directament ni les biblioteques ni els arxius.

Izquierda Unida

El programa del partit es pot trobar en aquest PDF (1,82MB). És de llarg el programa en què les biblioteques tenen més presència:
p. 24: Aumento de las plantillasde personal docente y no docente (trabajadores sociales, mediadores socioculturales, bibliotecarios…) para una efectiva atención a la diversidad a lo largo de toda la escolaridad. Limitación del número de alumnos y grupos a cargo de cada profesor.

p. 79: La alfabetización tecnológica hay que completarla además con el derecho de acceso libre y universal a la información reivindicado por el movimiento por el “Conocimiento Libre”, que se plantea, entre otras medidas, garantizar el acceso universal y la distribución, de forma libre y gratuita, de todos los contenidos culturales propiedad de la diversas Administraciones Públicas en sus fondos, bibliotecas o registros de depósito legal.

p. 81: Incorporación de las TIC a todos los centros de la red educativa pública de nivel primario o medio, con un PC conectado a Internet por cada dos o tres alumnos, dentro de un Programa Integral de Formación para profesores de la Enseñanza Pública de todos los niveles, de forma que se asegure la integración de las nuevas tecnologías en los esquemas pedagógicos y su utilización efectiva y racional en las actividades educativas; también, de forma gratuita tanto en equipamiento como en conexión, a toda la red de bibliotecas públicas, a los centros sociales de todo tipo (centros de mayores, asociaciones vecinales, etc.), así como centros de asistencia a mujeres maltratadas, de detención de menores y de asistencia a inmigrantes.

p. 85: En línea con lo propuesto por el movimiento en pro de un conocimiento libre, Izquierda Unida promoverá la digitalización de los fondos culturales e históricos propios de la Administración General del Estado y su puesta a disposición de manera libre y gratuita de los ciudadanos en la web, permitiendo la descarga digital de los fondos de las bibliotecas estatales.

p. 96: Elaborar una Ley actualizada del libro para potenciar su uso y difusión. Fomento de la edición y exportación de libros, primando a las pequeñas y medianas empresas. Llevar a cabo una campaña continuada de fomento de la lectura. Desarrollar una red de bibliotecas y mediatecas públicas.

p. 96: Acceso libre y gratuito a todos los museos y al patrimonio arquitectónico y cultural; a las mediatecas y bibliotecas públicas, hemerotecas, fonotecas, filmotecas y videotecas. La Administración central promoverá una política de promoción de los museos nacionales y regionales de todo el estado, alentando las relaciones y coproducciones entre ellos y apoyando su proyección internacional.

A més, en el programa hi trobem un apartat específic sobre Biblioteques (Ap. 4.7.2, pàgines 98-99); i un apartat dedicat als Arxius (Ap. 4.7.3, pàgines 99-100, en què s'hi inclou el Patrimoni Bibliogràfic i Documental). En l'apartat de Biblioteques, hi destacaria:
p. 99: Establecimiento de un estatuto marco profesional de los/las bibliotecarios/as en colaboración con las asociaciones profesionales que garantice que todas las bibliotecas estarán atendidas por personal bibliotecario profesional, adecuadamente formado y con dedicación exclusiva.

PSOE (La mirada positiva)

El Partit Socialista té el seu programa electoral en aquest document en PDF (1,78MB). S'hi pot llegir:
p. 9: Me comprometí a una acción de Gobierno de apoyo decidido a la lengua y la cultura. En esta Legislatura se han abierto 24 sedes del Instituto Cervantes, se ha favorecido la lectura con la Ley del Libro y las Bibliotecas, se ha aprobado la Ley del Libro.

p. 78: La puesta en práctica del Instituto de Cultura Gitana ha significado un hito en la historia del pueblo gitano español y un ejemplo a seguir, como se está poniendo de manifiesto por nuestros socios europeos. Por eso, se le facilitarán los medios suficientes para un Centro de Documentación del Pueblo Gitano y por poner en marcha la Biblioteca Romaní y el Museo del Pueblo Gitano.

p. 131: Aumentaremos, en colaboración con ayuntamientos y Comunidades Autónomas, los puntos de acceso a Internet en bibliotecas, organismos públicos, entidades asociativas, etc.

p. 140: Potenciaremos las bibliotecas itinerantes que favorezcan el acceso y fomento de la lectura de los alumnos.

p. 252: Impulsaremos una Ley de Archivos que garantice la preservación de nuestro patrimonio archivístico, y contemple la nueva realidad que imponen las nuevas tecnologías. Promoveremos la digitalización, a través del Programa PARES (Portal Archivos Españoles), de los fondos documentales de los Archivos Nacionales y su libre consulta a través de la red, para facilitar a todos los ciudadanos el acceso permanente por vía electrónica a nuestro patrimonio documental, las 24 horas del día los 365 días del año.

p. 257: Desarrollaremos plenamente el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca e incluiremos en el Archivo de la Guerra Civil, un fondo documental que reúna en soporte digital toda la documentación disponible en los distintos centros hoy dispersos en España y en el Mundo.

PSC (Carme Chacón)

El programa de la candidata per Barcelona del PSC té el seu programa disponible en aquest PDF (797KB). S'hi pot trobar:
p. 38: Materialitzar la transferència de la titularitat dels museus i arxius a les Comunitats Autònomes que ja els gestionen (a Catalunya, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, els arxius provincials de Tarragona, Lleida i Girona, i les biblioteques provincials de Tarragona, Lleida i Girona). Accelerarem la construcció de la Biblioteca de l’Estat a Barcelona i impulsarem la construcció del nou arxiu provincial de Barcelona per part de l’Estat.

p. 38: Desenvolupar el Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, d’acord amb el mandat del nou Estatut.

p. 38: Culminar l’aplicació plena de la llei del retorn dels Papers de Salamanca, amb la definitiva posada en marxa del procés de digitalització i posterior retorn a Catalunya dels documents pertanyents a partits, sindicats, entitats i particulars. Desenvoluparem el Centre de la Memòria Històrica de Salamanca, a partir de l’actual Arxiu de la Guerra Civil, amb la inclusió d’un fons documental que reuneixi en suport digital tota la documentació disponible en els diferents centres avui dispersos a Espanya i al món.

p. 39: Desenvoluparem el Sistema Bibliotecari Espanyol i els plans nacionals de Lectura, així com l’accés digital al patrimoni bibliogràfic.

p. 39: Impulsarem la digitalització dels fons documentals dels Arxius Nacionals i la seva consulta lliure a través de la xarxa per a facilitar l’accés permanent del nostre patrimoni documental a tots els ciutadans.

p. 39: Per tal de seguir donant suport als nostres creadors i artistes, afavorirem noves formes de propietat intel·lectual que garanteixin el legítim dret dels autors a una retribució justa i que estiguin d’acord amb l’evolució de les tecnologies i els hàbits d’ús i consum. Promourem un fons estatal per al finançament del cànon de biblioteques establert a la directiva europea i en la llei del Llibre.

p. 39: En aquest sentit, potenciarem xarxes especialitzades en les que participin els grans equipaments culturals, al marge de la seva titularitat, amb l’objectiu d’estimular el treball en xarxa dels equipaments de primera divisió, de dimensió espanyola i internacional. En conseqüència, desenvoluparem els Sistemes espanyols de Museus i Arxius i posarem en marxa el Sistema Espanyol de Biblioteques.

Partit Popular (Mariano Rajoy)

El programa electoral del Partit Popular es pot consultar en aquest document en PDF (6,2MB). No obstant, no hi ha cap referència ni a les biblioteques, ni als arxius.

FONT:

  • Redacció BibCat. "Programes electorals" [Missatge de correu electrònic]. En: BibCat-2 (25/02/2008, 20.05h.)

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada